دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   عباسیان

پست الکترونیکی : abbasian.a@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

http://scholar.google.com/citations?user=jWUBsPMAAAAJ&hl=enنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی پلیمر

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی پلیمر

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/11/01

علی عباسیان

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^